PATVIRTINTA

VšĮ Zarasų ligoninės direktoriaus

2017 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-51

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

VIEŠOJI ĮSTAIGA ZARASŲ LIGONINĖ

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Zarasų ligoninės darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės reglamentuoja, kaip privalo elgtis įstaigos darbuotojai, susidūrę su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika asmens sveikatos priežiūros įstaigoje arba gavę apie tai informacijos.   

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

2.1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai – asmens sveikatos priežiūros specialistai, turintys licenciją teikti atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jas teikiantys, asmens sveikatos priežiūros įstaigos registratūros darbuotojai, administracijos darbuotojai.

2.2. ASPĮ administracijos darbuotojai – ASPĮ vadovas, ASPĮ darbuotojas, vadovo įgaliotas vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę.   

2.3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3. Taisyklės privalomos visų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas yra pavesta įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, darbuotojams.

II SKYRIUS

ASPĮ DARBUOTOJO VEIKSMAI, SUSIDŪRUS SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA

4. Pacientui (jo artimiesiems ar kitiems pacientui atstovaujantiems asmenims) atliekant veiksmus, kurie galėtų būti traktuojami kaip kyšio davimas, ligoninės darbuotojas turi aiškiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruoja kyšių davimo ir ėmimo, bei įspėti, kad už tokią veiką gresia atsakomybė. 

5. Darbuotojas pacientui turi paaiškinti, kad bet koks siūlymas ar pažadas duoti kyšį taip pat gali būti traktuojamas kaip neteisėtas veiksmas ir už jį gresia atsakomybė.

6. Darbuotojas turi išsamiai paaiškinti pacientui, kad už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas apmokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

7. Jei pacientas, neatsižvelgdamas į darbuotojo prieštaravimą, paliko kyšį ir pasišalino iš darbuotojo faktinės darbo vietos ligoninėje, jos darbuotojas turi apie tai nedelsdamas informuoti ligoninės vadovą ar  darbuotoją, vadovo įgaliotą vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę (toliau – įgaliotas asmuo).

8. Įgaliotas asmuo turi pakviesti iš anksto tokiems atvejams nagrinėti vadovo įsakymu sudarytą komisiją, kuri turi atlikti  paciento palikto kyšio aprašymą ir apskaitą.

9. Darbuotojas, kuriam buvo paliktas kyšis, turi pateikti rašytinį pranešimą vadovui, kuriame turi nurodyti vardą, pavardę, pareigas ir su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama  veika susijusias aplinkybes (susiję asmenys, vieta, laikas ir t. t.). Pranešimas ligoninės vadovui turi būti įteiktas tą pačią dieną.

10. Įstaigos vadovo pasirašytas pranešimas  apie galimą kyšio davimo faktą tą pačią dieną  el. paštu turi būti išsiųstas Specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT). 

11. Jei pacientas nepaliko siūlyto kyšio, darbuotojas, kuriam buvo siūlytas kyšis, turi ne vėliau kaip kitą darbo dieną vadovui pateikti rašytinį pranešimą, kuriame turi nurodyti visas su įvykiu susijusias aplinkybes (susiję asmenys, vieta, laikas ir t. t.).

12. Apie Taisyklių 10 punkte nurodytus atvejus įgaliotas asmuo privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių.

III SKYRIUS

ĮGALIOTŲ ASMENŲ VEIKSMAI, GAVUS PACIENTO PRANEŠIMĄ APIE GALIMĄ KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMĄ VEIKĄ

13. Jei pacientas įgaliotam asmeniui pranešė apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ligoninėje, jis turi būti informuojamas, kad įgaliojimus tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas turi STT.

14. Apie šių Taisyklių 13 punkte nurodytą gautą informaciją įstaigos vadovas (kai informaciją gauna ASPĮ vadovo įgaliotas asmuo) ne vėliau kaip kitą darbo dieną el. paštu privalo pranešti STT.

15. Jei informacija buvo gauta anonimiškai įstaigos pasitikėjimo telefonu, raštu,  vadovas apie tokį įvykį turi ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu informuoti STT.

16. Jei pacientas kreipėsi į įgaliotą asmenį, nurodydamas, kad galimai provokuojamas atlikti korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, nes, jo nuomone, vilkinamas  sveikatos būklės ištyrimas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, nepaskiriama operacijos atlikimo data ir t. t., jam turi būti pasiūloma  parašyti pareiškimą įgaliotam asmeniui.  Šis pareiškimas tiriamas ASPĮ nustatyta tvarka.

17. Apie 13, 15 ir 16 punktuose nurodytais atvejais gautus pacientų pranešimus  įgaliotas asmuo privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių.

IV SKYRIUS

TAISYKLIŲ ĮGYVENDINIMAS ASPĮ

18. Informaciją apie Taisyklių įgyvendinimą ligoninės darbuotojams teikia įgaliotas asmuo – R. Bikulčius. 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Pateikiant pasirašyti darbo sutartį naujai priimamiems darbuotojams kartu pateikiamos pasirašytinai susipažinti Taisyklės. 

20. Už Taisyklių nesilaikymą įstaigos darbuotojams taikomos  poveikio priemonės teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________