PATVIRTINTA:

Zarasų rajono savivaldybės

viešosios įstaigos Zarasų ligoninės direktoriaus

2021 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-76

 

INFORMACIJOS APIE PACIENO, SERGANČIO COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA) SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Informacijos apie paciento, sergančio COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau- COVID-19 liga) sveikatos būklę teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) taikomas Zarasų rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Zarasų ligoninėje (toliau- Zarasų ligoninė) ir nustato informacijos teikimo apie paciento, sergančio COVID-19 liga sveikatos būklę tvarką esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir apibrėžtys:

2.1. Paciento artimasis – medicinos dokumentuose (formoje Nr. 003/a „Gydymo stacionare ligos istorija“) paciento pasirašytinai nurodytas asmuo, kuriam suteikiama teisė gauti konfidencialią informaciją apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, prognozę ir gydymą jo gydymosi Zarasų ligoninėje metu.

2.2. Konfidenciali informacija – visa informacija apie paciento buvimą Zarasų ligoninėje, sveikatos būklę, diagnozę, ligos prognozę ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą.

2.3. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose teisės aktuose, nustatančiuose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir asmens duomenų tvarkymą.

II SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMO APIE PACIENTO, SERGANČIO COVID-19 LIGA SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

3. COVID-19 liga sergančio paciento, gydomo Zarasų ligoninės COVID-19 padalinyje, skirtame gydyti COVID-19 liga sergančius pacientus (toliau- COVID-19 padalinys), konfidenciali informacija paciento artimajam teikiama vadovaujantis šia tvarka:

3.1. COVID-19 padalinyje dirbančios slaugytojos ir/arba slaugytojo padėjėjos, esant poreikiui, telefono ryšio priemonėmis padeda pacientams patiems susisiekti su artimaisiais ir pateikti konfidencialią informaciją apie save.

3.2. COVID-19 padalinyje dirbanti slaugytoja, paciento, sergančio COVID-19 liga stacionarizavimo į įstaigą dieną, duoda pacientui pasirašyti Zarasų ligoninės vyriausiojo gydytojo 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 72 patvirtintą formą Nr. 18 „Paciento sutikimas dėl informacijos teikimo“ (toliau- Sutikimas) ir įklijuoja šį Sutikimą į paciento Gydymo stacionare ligos istoriją (Nr. 003/a forma), bei supažindina su Sutikimo turiniu COVID-19 padalinyje dirbantį, pacientą gydantį gydytoją (toliau- Gydantis gydytojas).

3.2.1. Konfidencialią informaciją Gydantis gydytojas teikia vienam paciento Sutikime nurodytam paciento artimajam.

3.2.2. Konfidenciali informacija paciento artimajam gali būti teikiama telefono ryšio priemonėmis (jeigu taip Sutikime nurodė pacientas) arba tiesioginio kontakto su gydytoju metu.

3.2.3. Dėl konfidencialios informacijos pateikimo laiko (kada skambinti ar susitikti su Gydančiu gydytoju) paciento artimasis turi suderinti su Gydančiu gydytoju tel. 867663406.

3.2.4. Gydantis gydytojas, paciento artimąjį privalo informuoti telefono ryšio numeriu, kurį Sutikime nurodė pacientas, jei pasikeičia paciento sveikatos būklė (pablogėjus sveikatos būklei, planuojant pacientą perkelti į Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrių (toliau – RITS) ar kitą skyrių arba į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą).

4. Šis Tvarkos aprašas skelbiamas viešai Zarasų ligoninės interneto svetainėje.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

5. Gydantis gydytojas atsako už tinkamą paciento artimojo informavimą apie paciento sveikatos būklę.

6. Gydantis gydytojas privalo užtikrinti, kad teikiant informaciją apie pacientą, įskaitant sveikatos duomenis, būtų laikomasi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pacientų asmens duomenų tvarkymą, nustatytų reikalavimų.

 

Pirtys

Informuojame, kad nuo 2023 m. spalio 16 d. pradeda veikti Baseino ir pirčių kompleksas

Baseino ir pirčių komplekso veikimo metu sudarytos palankios sąlygos įsigyti lankytojų abonementus ar dovanų kuponus.
Ligoninės kompleksas dirba kiekvieną dieną nuo 11 iki 22 valandos.

baseinas