PRANEŠIMAS APIE PARENGTAS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS IR BŪSIMĄ REORGANIZAVIMĄ

2023 m. rugsėjo 13 d.

Pranešame, kad vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-83 „Dėl pritarimo reorganizuoti Zarasų rajono savivaldybės viešąją įstaigą Pirminės sveikatos priežiūros centrą ir Zarasų rajono savivaldybės viešąją įstaigą Zarasų ligoninę“ buvo parengtos reorganizavimo sąlygos, pagal kurias Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Zarasų PSPC) ir Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė (toliau – Zarasų ligoninė) reorganizuojamos sujungimo būdu, sujungiant Zarasų PSPC ir Zarasų ligoninę, įsteigiant naują juridini asmenį – Zarasų rajono savivaldybės viešąją įstaigą Sveikatos centrą (toliau ir – Zarasų sveikatos centras), kuriam pereis visos reorganizuojamų įstaigų turtas, teisės ir pareigos.

Reorganizuojamos įstaigos:

 1. Zarasų PSPC, teisinė forma – viešoji įstaiga, buveinė – Malūno g. 4, Zarasai, juridinio asmens kodas – 187901010, veiklos laikotarpis – neribotas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras), įstaigos dalininkas (savininkas) yra vienintelis asmuo – Zarasų rajono savivaldybė.
 2. Zarasų Ligoninė, teisinė forma – viešoji įstaiga, buveinė – Vilniaus g. 1B, Zarasai, juridinio asmens kodas – 187900976, veiklos laikotarpis – neribotas, 0duomenys apie įstaigą kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras), įstaigos dalininkas (savininkas) yra vienintelis asmuo – Zarasų rajono savivaldybė.

Po reorganizavimo pasibaigiančios įstaigos -  Zarasų PSPC ir Zarasų ligoninė.

Po reorganizavimo tęsianti veiklą įstaiga – Zarasų sveikatos centras.

Pasibaigiančių Zarasų PSPC ir Zarasų ligoninės turtas, teisės ir pareigos 2023 m. gruodžio 29 d. pereina po reorganizavimo veiksiančiai viešajai įstaigai - Zarasų sveikatos centrui.

Apie parengtas reorganizavimo sąlygas bus vieną kartą paskelbta viešai VĮ Registrų centro leidžiamame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ bei raštu pranešta visiems reorganizavime dalyvaujančių įstaigų kreditoriams.

Su parengtomis reorganizavimo sąlygomis bei dokumentais galima susipažinti reorganizuojamų ir reorganizavime dalyvaujančių įstaigų interneto svetainėse www.zarasupspc.lt, www.zarasuligonine.lt bei Zarasų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.zarasai.lt.

Su reorganizavimo sąlygomis ir kitais dokumentais galite susipažinti čia:

 1. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. T-83 „Dėl pritarimo reorganizuoti Zarasų rajono savivaldybės viešąją įstaigą Pirminės sveikatos priežiūros centrą ir Zarasų rajono savivaldybės viešąją įstaigą Zarasų ligoninę“
 2. Reorganizavimo sąlygos
 3. Tęsiančios veiklą Zarasų sveikatos centro įstatų projektas
 4. Zarasų PSPC ir Zarasų ligoninė praėjusių trejų finansinių metų ataskaitų rinkiniai ir metinės veiklos ataskaitos
  1. Zarasų ligoninės 2020 m. finansinių metų ataskaitų rinkini
  2. Zarasų ligoninės 2021 m. finansinių metų ataskaitų rinkiniai
  3. Zarasų ligoninės 2022 m. finansinių metų ataskaitų rinkiniai
  4. Zarasų PSPC 2020 m. finansinių metų ataskaitų rinkiniai
  5. Zarasų PSPC 2021 m. finansinių metų ataskaitų rinkiniai
  6. Zarasų PSPC 2022 m. finansinių metų ataskaitų rinkiniai

 

 

 

 

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS  ZARASŲ LIGONINĖS

BASEINO IR PIRČIŲ KOMPLEKSO

DOVANŲ KUPONŲ PIRKIMO IR NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

 • Dovanų kuponus galima įsigyti Zarasų rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Zarasų ligoninėje esančio Baseino ir pirčių komplekso kasoje.
 • Vieno Dovanų kupono kaina- 16 Eur.
 • Vienas Dovanų kuponas suteikia teisę 4 valandas naudotis baseino, sūkurinės vonios (džiakuzi) ir trijų pirčių (lietuviškos, turkiškos ir saunos) paslaugomis.
 • Dovanų kuponas nebūtinai turi būti išnaudotas per vieną apsilankymą.
 • Dovanų kuponu gali naudotis nebūtinai vienas asmuo.
 • Dovanų kuponas negrąžinamas ir į pinigus nekeičiamas.
 • Dovanų kuponas galioja iki 2022 m. - 2023 m. sezono pabaigos. Per šį laikotarpį nepanaudojus Dovanų kupono, jo galiojimo terminas pasibaigia ir už jį sumokėti pinigai- negrąžinami.
 • Daugiau informacijos el. p. [email protected], tel. +370 385 52133.

2022 m. balandžio 15 d. antrojo Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės darbo tarybos posėdžio metu patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės darbo tarybos veiklos reglamentas

2022 m. kovo 31 d. pirmojo Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės darbo tarybos posėdžio metu išrinkta šios tarybos pirmininkė- Rūta Šeikienė ir sekretorė- Rūta Vaitkevičienė

Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės darbo tarybos narias 2022 m. kovo 24 d. vykusiuose rinkimuose išrinkti:

 • Vida Žiliukienė;
 • Rūta Šeikienė;
 • Rūta Vaitkevičienė;
 • Stasys Šaltys;
 • Roman Kartašov.

ĮSAKYMAS DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ZARASŲ LIGONINĖS DARBO TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ZARASŲ LIGONINĖS DARBO TARYBOS RINKIMŲ IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė skelbia nuomos konkursą dėl 16,24 kv. m. ploto patalpų, esančių Vytauto g. 29-1, Dusetose, Zarasų r. sav.

Nuomos konkurso sąlygos:

Informacija apie turto valdytoją

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė (į. k. 187900976, adresas – Vilniaus g. 1b., 32129 Zarasai)

Informacija apie nuomojamą turtą

16,24 kv. m. ploto patalpos, esančios negyvenamojoje patalpoje – Poliklinikoje, Vytauto g. 29-1, Dusetose, Zarasų r. sav., turto unikalus Nr. 4400-1154-9469:6101, inventorinis Nr. 01222164, nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje Nr. 43/6812 patalpos pažymėtos indeksais 1-17- 9,07 kv. m. ir dalį bendro naudojimo patalpų pažymėtų indeksais 1-16, 1-20, 1-21, 1-22  - 7,17 kv. m.

Turto naudojimo paskirtis ir ypatumai

Patalpos išnuomojamos žmonių sveikatos priežiūros veiklai vykdyti arba kitai teisėtai veiklai, kurią galima vykdyti gydymo paskirties pastate nepakeitus pastato paskirties.

Pradinis turto nuompinigių dydis

17,05 Eur per mėn.

Nuompinigių mokėjimo tvarka

Nuompinigiai mokami kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos.

Informacija apie delspinigių dydį už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą

Nuomininkas, per sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos nuompinigių sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Turto nuomos sutarties trukmė (terminas)

3 metai.

Konkurso dalyvių registravimo ir nuomos konkursui skirtų dokumentų priėmimo vieta ir laikas

Konkurso dalyviai registruojami ir nuomos konkursui skirti dokumentai priimami iki 2021 m. gruodžio 29 d. 10 valandos adresu Zarasai, Vilniaus g. 1b., 207 kab.

Atsakingas asmuo –  Stasys Šaltys,

tel. 8 698 19450, el. p. [email protected]

Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis, jo sumokėjimo terminas ir turto valdytojo sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, rekvizitai

Pradinis įnašas – 51,15 Eur, kuris lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, turi būti sumokėtas iki paraiškos pateikimo, prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu, į Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninė (įmonės kodas 187900976) sąskaitą Nr. LT867300010002614695, „Swedbank“ AB, banko kodas 73000.

Turto apžiūros sąlygos

Apžiūrėti turtą galima nuo paskelbimo dienos spaudoje iki 2021 m. gruodžio 28 d. 14 val. Dėl apžiūros laiko būtina iš anksto paskambti ir suderinti laiką su atsakingu už nuomojamo turto apžiūrą darbuotoju – Stasys Šaltys,

tel. 8 698 19450, el. p. [email protected]

Komisijos posėdžio vieta, data ir tikslus laikas

Komisijos posėdis įvyks adresu Vilniaus g. 1b., Zarasai, 207 kab., 2021 m. gruodžio 29 d., 11.00 val.

 

 

Dokumentai, kuriuos konkurso dalyvis privalo pateikti nuomos konkursui

Asmenys, ketinantys dalyvauti nuomos konkurse, pateikia:

-      finansų įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas pradinis įnašas;

-      užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas išnuomojamo turto pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“, taip pat ant voko konkurso dalyvis nurodo savo vardą ir pavardę (jei fizinis asmuo), pavadinimą (jei juridinis asmuo) ir adresą.

 

Užklijuotame voke turi būti pateikti šie dokumentai:

1.       Paraiška, kurioje turi būti nurodyta:

1.1. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir asmens kodas, nurodant, kad paraišką pateikusio asmens duomenys gali būti panaudoti tik sudarant paraiškoje nurodyto turto nuomos sutartį (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

1.2. prašomo išnuomoti turto pavadinimas, adresas ir plotas;

1.3. paaiškinimas kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;

1.4. konkretus siūlomas nuompinigių dydis;

1.5. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią turto nuomos komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai.

2.       Juridinio asmens steigimo faktą patvirtinančio dokumento (Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo ar kito atitinkamo dokumento) kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims).

3.       Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo.

Kita informacija ir papildomi reikalavimai

1.    Viešą nuomos konkursą vykdo turto valdytojo sudaryta Komisija vadovaudamasi Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. T-121 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Nuompinigių už Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo bei įgaliojimų suteikimo priimti sprendimus dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos“ ir šiomis konkurso sąlygomis.

2.    Informacija apie vykdomą viešą nuomos konkursą skelbiama vietiniame laikraštyje ir viešosios įstaigos Zarasų ligoninė internetiniame puslapyje www.zarasuligonine.lt