Korupcija - valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką gali kilti baudžiamoji atsakomybė.

Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (Žin., 2000, Nr. 89-2741) (toliau – BK) nustatyta atsakomybė už šias korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (BK 225 str.), tarpininko kyšininkavimą (BK 226 str.), papirkimą (BK 227 str.), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (BK 228 str.), tarnybos pareigų neatlikimą (BK 229 str.) ir kitas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin. 2002, Nr.57-2297) 2 straipsnio antroje dalyje įvardytas nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

225 straipsnis. Kyšininkavimas

1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pats ar per tarpininką pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

2. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pats ar per tarpininką pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

3. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pats ar per tarpininką pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.

4. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pats ar per tarpininką pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba areštu.

5. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo atsako pagal šį kodeksą už pažadą ar susitarimą priimti kyšį arba reikalavimą ar provokavimą duoti kyšį, arba kyšio priėmimą tiek už konkretų veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, tiek ir už išimtinę padėtį ar palankumą.

6. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

226 straipsnis. Prekyba poveikiu

1. Tas, kas siekdamas, kad asmuo, pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, tarnyba, įgaliojimais, giminyste, pažintimis ar kita tikėtina įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, tarptautinei viešajai organizacijai, jų valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui, paveiktų atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus, jam ar trečiajam asmeniui tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

2. Tas, kas pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, tarnyba, įgaliojimais, giminyste, pažintimis ar kita tikėtina arba tariama įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, tarptautinei viešajai organizacijai, jų valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui savo ar kitų asmenų naudai tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pažadėjo ar susitarė priimti kyšį arba reikalavo ar provokavo duoti kyšį, arba priėmė kyšį, pažadėjęs paveikti atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

3. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus, tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų. 

4. Tas, kas padarė šio straipsnio 2 dalyje numatytus veiksmus, tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį,  baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.

5. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs, arba pažadėjęs ar susitaręs priimti, arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.

6. Asmuo, kuris padarė šio straipsnio 1, 3 ar 5 dalyje numatytą veiką, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, taip pat atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu kyšį jis pažadėjo duoti ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.

7. Šio straipsnio 6 dalis netaikoma asmeniui, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlė ar pažadėjo duoti arba davė kyšį šio kodekso 230 straipsnio 2 dalyje nurodytam asmeniui.

8. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

227 straipsnis. Papirkimas

1. Tas, kas tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui arba trečiajam asmeniui už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

2. Tas, kas tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui arba trečiajam asmeniui už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

3. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį,  baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų. 

4. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.

5. Asmuo, padaręs šio straipsnio 1, 2, 3 ar 4 dalyje numatytus veiksmus, atsako pagal šį kodeksą už siekimą kyšiu tiek valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens konkretaus veikimo ar neveikimo vykdant įgaliojimus, tiek ir išimtinės padėties arba šio asmens palankumo, nepaisant to, kaip jo veiksmus suprato valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo.

6. Asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, taip pat jeigu kyšį jis pažadėjo duoti ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.

7. Šio straipsnio 6 dalis netaikoma asmeniui, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlė ar pažadėjo duoti arba davė kyšį šio kodekso 230 straipsnio 2 dalyje nurodytam asmeniui.

8. Už šio straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

228 straipsnis. Piktnaudžiavimas

1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

2281 straipsnis. Neteisėtas teisių į daiktą įregistravimas

Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, kuris atlikdamas registratoriaus funkcijas viešame registre neteisėtai įregistravo teises į daiktą, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

229 straipsnis. Tarnybos pareigų neatlikimas

Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, dėl neatsargumo neatlikęs savo pareigų ar jas netinkamai atlikęs, jeigu dėl to valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo patyrė didelės žalos, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Priklausomai nuo padarytos nusikalstamos veikos pobūdžio ir masto, padaryta nusikalstama veika gali būti perkvalifikuojama kaip nusikaltimas, kurį padarę asmenys laikomi turinčiais teistumą, arba kaip baudžiamasis nusižengimas. Už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas baudžiama teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu, bauda, laisvės apribojimu arba laisvės atėmimo bausme, kuri gali siekti net iki 10 metų.

Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Zarasų ligoninė

ID - 468

2023 m.

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)

PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija Eil. Nr. Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas Paslaugos kodas
01 01   Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos
01 01 01 I. Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių profesinės kvalifikacijos gydytojų paslaugos (apsilankymai)
  1 Prisirašiusio prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ) gyventojo aptarnavimas šios PAASPĮ nedarbo metu kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ) (įstaigos atsiskaito tarpusavyje) 3241
01 01 01 II. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (apsilankymai), teikiamos stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų nedarbo metu
  1 Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra, atliekama medicinos gydytojo kartu su slaugos specialistu 1958

 

Slaugos paslaugos

Stacionarinės slaugos, palaikomojo gydymo ir paliatyviosios pagalbos paslaugos

Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)

PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija+A27:G69 Eil. Nr. Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas Paslaugos kodas
01 03   Slaugos paslaugos
01 03 01 I. Stacionarinės slaugos paslaugos
  1 Slauga ir palaikomasis gydymas 114
  2 Slauga ir palaikomasis gydymas, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija 3603
  3 Slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3604
  4 Slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3605
  5 Slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 3606
  6 Slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 3607
  7 VVegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas 1976
  8 Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija 3608
  9 Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3609
  10 Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3610
  11 Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 3611
  12 Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 3612
  13 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai 1977
  14 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija 3613
  15 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3614
  16 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3615
  17 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 3616
  18 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 3617
  19 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas 1978
  20 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija 3618
  21 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3619
  22 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3620
  23 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 3621
  24 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 3622
  25 Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas 1979
  26 Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija 3623
  27 Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3624
  28 Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3625
  29 Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 3626
  30 Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 3627
  31 Bendroji slauga 3963
  32 Bendroji slauga, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija 3964
  33 Bendroji slauga, kai pacientui taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3965
  34 Bendroji slauga, kai pacientui taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 3966
  35 Vegetacinės būklės pacientų slauga 3967
  36 Vegetacinės būklės pacientų slauga, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija 3968
  37 Vegetacinės būklės pacientų slauga, kai pacientui taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3969
  38 Vegetacinės būklės pacientų slauga, kai pacientui taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 3970
  39 Demencija sergančių pacientų slauga 3971
  40 Demencija sergančių pacientų slauga, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija 3972
  41 Demencija sergančių pacientų slauga, kai pacientui taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3973
  42 Demencija sergančių pacientų slauga, kai pacientui taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 3974
01 03 03 II. Stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugos
  1 Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare 2972
  2 Vaikų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare 2973
  3 Paliatyvioji pagalba suaugusiesiems ir vaikams, kai atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija 3628
  4 Paliatyvioji pagalba naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams, kai taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3629
  5 Paliatyvioji pagalba vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems, kai taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3630
  6 Paliatyvioji pagalba naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija ir taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3631
  7 Paliatyvioji pagalba vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija ir taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3632
01 05 02 III. Paslaugos asmenims, slaugantiems vaikus (ilgalaikio gydymo, slaugos, paliatyviosios pagalbos profiliai)
  1 Asmuo, slaugantis vaiką (-us) taikant ilgalaikį gydymą 3147

 

Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)

PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija+A74:G124 Eil. Nr. Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas Paslaugos kodas Profilaktinių sveikatos tikrinimų kodas Ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo kodas
01 04   Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos
01 04 01 I. Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)
  1 Akušerio-ginekologo 1576 1644 3291
  2 Akušerio-ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis tyrimas ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) 2730   3292
  3 Nuotolinė akušerio ginekologo konsultacija 3699   3817
  4 Anesteziologo reanimatologo 1578    
  5 Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra, išskyrus odontologines paslaugas) 2743    
  6 Nuotolinė anesteziologo reanimatologo konsultacija 3701    
  7 Chirurgo 1579 1646 3295
  8 Chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija) 2732   3296
  9 Nuotolinė chirurgo konsultacija 3702   3819
  10 Dermatovenerologo 1581 1648 3297
  11 Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar) skaitmeninė dermatoskopija, ir (ar) odos bei poodžio ultragarsinis tyrimas) 2718   3298
  12 Nuotolinė dermatovenerologo konsultacija 3704   3820
  13 Dietologo 3420   3938
  14 Nuotolinė dietologo konsultacija 3741   3939
  15 Echoskopuotojo 1583 1649  
  16 Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija) 2700    
  17 Endokrinologo 1555 1625 3299
  18 Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė) punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas) 2702   3300
  19 Nuotolinė endokrinologo konsultacija 3680   3821
  20 Endoskopuotojo 1584 1650  
  21 Endoskopuotojo (kai  atliekama biopsija ir (ar) polipektomija) 2701    
  22 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaugusiesiems) 3189    
  23 Nuotolinė fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaugusiųjų) konsultacija 3739    
  24 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (vaikams) 3190    
  25 Nuotolinė fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (vaikų) konsultacija 3740    
  26 Kardiologo 1559 1629 3303
  27 Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė, ir (ar) paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, ir (ar) kraujagyslių standumo tyrimas, ir (ar) kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas) 2705   3304
  28 Nuotolinė kardiologo konsultacija 3683   3823
  29 Neurologo 1595 1659 3307
  30 Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija, ir (ar) transkranijinė doplerografija (TKD), ir (ar) transkranijinė spalvinė sonografija (TKSS), ir (ar) transkranijinė sonoskopija, ir (ar) klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), ir (ar) motorinių sukeltųjų potencialų tyrimas (MSP), ir (ar) somatosensorinių sukeltųjų potencialų tyrimas (SSP), ir (ar) transkranijinė magnetinė stimuliacija (TMS), ir (ar) ištyrimas kognityviniais testais) 2721   3308
  31 Nuotolinė neurologo konsultacija 3714   3825
  32 Oftalmologo 1596 1660 3433
  33 Oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) akių tyrimas ultragarsu, ir (ar) kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir parenkami akiniai, ir (ar) optinės koherentinės tomografijos tyrimas, ir (ar)  elektroretinografijos tyrimas) 2736   3434
  34 Nuotolinė oftalmologo konsultacija 3715   3841
  35 Ortopedo traumatologo 1602 1662 3313
  36 Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) sąnario punkcija, ir (ar) imobilizacija taikant gipsą / tamprųjį tvarstį, ir (ar) svetimkūnio pašalinimas, ir (ar) žaizdų, atsiradusių dėl išorinės fiksacijos aparato, perrišimas, ir (ar) vaistinio preparato suleidimas į sąnarį, ir (ar) sąnario ultragarsinis tyrimas) 2737   3314
  37 Nuotolinė ortopedo traumatologo konsultacija 3720   3829
  38 Otorinolaringologo 1603 1663 3315
  39 Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos sukeltų smegenų kamieno patencialų tyrimas (VEP), ir (ar) otoakustinės emisijos tyrimas (OAE), ir (ar) neurootometrinis tyrimas, ir (ar) videonistagmografija, ir (ar) vaizdo laringostroboskopija, ir (ar) akustinis balso lauko ištyrimas) 2738   3316
  40 Nuotolinė otorinolaringologo konsultacija 3721   3830
  41 Psichiatro 1606 1664  
  42 Psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas) 2723    
  43 Nuotolinė psichiatro konsultacija 3724    
  44 Pulmonologo 1608 1666 3317
  45 Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku) 2724   3318
  46 Nuotolinė pulmonologo konsultacija 3725   3831
  47 Radiologo (suaugusiesiems) 1609 1667  
  48 Radiologo (vaikams iki 18 metų) 1574 1667  
  49 Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas) 1610 1668  
  50 Radiologo (kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės; teikiama suaugusiesiems) 3223    
  51 Radiologo (kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės; teikiama vaikams) 3222    
  52 Gydytojo specialisto (kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės) 3525    
  53 Urologo 1612 1670 3319
  54 Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija) 2739   3320
  55 Nuotolinė urologo konsultacija 3727   3832
  56 Vaikų kardiologo 1567 1637 3323
  57 Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė) 2712   3324
  58 Nuotolinė vaikų kardiologo konsultacija 3691   3834
  59 Vaikų ligų gydytojo 1617 1674 3325
  60 Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 2726   3326
  61 Nuotolinė vaikų ligų gydytojo konsultacija 3731   3835
  62 Vaikų neurologo 1569 1639 3327
  63 Vaikų neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai ir (ar) neurosonografija) 2714   3328
  64 Vaikų pulmonologo 1570 1640 3329
  65 Vaikų pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku) 2715   3330
  66 Vidaus ligų gydytojo 1623 1679  
  67 Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 2728    
  68 Nuotolinė vidaus ligų gydytojo konsultacija 3737    
  II. Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos, kai atliekamas išsamesnis ištyrimas)
  1.

Akušerio ginekologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: echoskopinis tyrimas, kolposkopinis tyrimas, biopsija, chirurginė intervencija (ekscizija ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) destrukcija), polipektomija, mikrobiologinis tyrimas, intrauterinės kontraceptinės priemonės įdėjimas ar išėmimas, ar keitimas

4153    
  2.

Dermatovenerologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti, biopsija, mikrobiologiniai tyrimai, skaitmeninė dermatoskopija, odos ir poodžio ultragarsinis tyrimas

4154    
  3. Endokrinologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: skydliaukės echoskopinis tyrimas, biopsija (aspiracinė punkcija), hormoninis tyrimas 4155    
  4.

Kardiologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: širdies echoskopija, veloergometrija, perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), EKG Holter kompiuterinė analizė, paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, kraujagyslių standumo tyrimas, kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas, širdies stimuliatoriaus ar defibriliatoriaus patikra

4157    
  5.

Neurologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: elektroencefalograma, ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, elektroneuromiografija, transkranijinė doplerografija (TKD), transkranijinė spalvinė sonografija (TKSS), transkranijinė sonoskopija, klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), regos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), motorinių sukeltųjų potencialų tyrimas (MSP), somatosensorinių sukeltųjų potencialų tyrimas (SSP), transkranijinė magnetinė stimuliacija (TMS), ištyrimas kognityviniais testais, ultragarsinis periferinių nervų ir raumenų tyrimas

4158    
  6.

Oftalmologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: chirurginė intervencija (ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) svetimkūnio pašalinimas), biopsija, akių tyrimas ultragarsu, kompiuterinė perimetrija, refrakcijos nustatymas taikant cikloplegiją ir akinių parinkimas, optinės koherentinės tomografijos tyrimas, elektroretinografijos tyrimas

4159    
  7.

Ortopedo traumatologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: chirurginė intervencija (amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) aspiracija, ir (ar) incizija, ir (ar) sąnario punkcija), biopsija, imobilizacija taikant gipsą / tamprųjį tvarstį, svetimkūnio pašalinimas, žaizdų (atsiradusių dėl išorinės fiksacijos aparato) perrišimas, vaistinio preparato suleidimas į sąnarį, ultragarsinis sąnario tyrimas

4160    
  8.

Otorinolaringologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: prienosinių ančių endoskopinis tyrimas, mikrobiologinis tyrimas, audiograma, chirurginė intervencija (punkcija (zondavimas) ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) kraujavimo stabdymas, ir (ar) svetimkūnio pašalinimas), biopsija, polipektomija, klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), regos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), otoakustinės emisijos tyrimas (OAE), neurootometrinis tyrimas, videonistagmografija, vaizdo laringostroboskopija, akustinis balso lauko ištyrimas

4161    
  9.

Vaikų kardiologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: širdies echoskopija, veloergometrija, perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), EKG Holter kompiuterinė analizė, paros arterinio kraujospūdžio stebėsena

4165    
  10.

Vaikų neurologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: elektroencefalograma, ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, neurosonografija, elektroneuromiografija, transkranijinė doplerografija (TKD), transkranijinė spalvinė sonografija (TKSS), klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), regos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), motorinių sukeltųjų potencialų tyrimas (MSP), somatosensorinių sukeltųjų potencialų tyrimas (SSP)

4166    
01 04 01 01 III. Bendrosios praktikos slaugytojo paslaugos (apsilankymai)
  1 Bendrosios praktikos slaugytojo paslauga 3449    

 

Dienos stacionaro paslaugos

Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)

PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija Eil. Nr. Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas Paslaugos kodas
01 04   Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos
01 04 02   Dienos stacionaro paslaugos
  1 Dienos stacionaro paslauga I 3562
  2 Dienos stacionaro paslauga V 3566
  3 Dienos stacionaro paslauga VI 3567
  4 Dienos stacionaro paslauga IX 3570
  5 Dienos stacionaro paslauga XII 3849

 

Ambulatorinės chirurgijos paslaugos

Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)

PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija Eil. Nr. Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas Paslaugos kodas
01 04 07   Ambulatorinės chirurgijos paslaugos 
  1 Ambulatorinė chirurgija I 3238
  2 Ambulatorinė chirurgija II 3239
  3 Ambulatorinė chirurgija III 3240

 

Dienos chirurgijos paslaugos*

Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)

PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas
01 04   Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos
01 04 03   Dienos chirurgija
  1 Akies ir jos priklausinių procedūros  Dienos chirurgija I
      Dienos chirurgija II
      Dienos chirurgija III
      Dienos chirurgija IV
  2 Ausies ir speninės ataugos procedūros  Dienos chirurgija I
      Dienos chirurgija IV
  3 Dermatologinės ir plastinės procedūros  Dienos chirurgija I
      Dienos chirurgija II
      Dienos chirurgija III
      Dienos chirurgija IV
  4 Moters lyties organų procedūros Dienos chirurgija I
      Dienos chirurgija II
  5 Kraujo ir kraujodaros organų procedūros  Dienos chirurgija III
      Dienos chirurgija II
      Dienos chirurgija IV
  6 Krūties procedūros  Dienos chirurgija III
  7 Kvėpavimo sistemos procedūros  Dienos chirurgija I
      Dienos chirurgija II
      Dienos chirurgija III
      Dienos chirurgija IV
  8 Nosies, burnos ir ryklės procedūros  Dienos chirurgija I
      Dienos chirurgija II
      Dienos chirurgija III
  9 Raumenų ir skeleto sistemos procedūros  Dienos chirurgija II
      Dienos chirurgija III
      Dienos chirurgija IV
  10 Širdies ir kraujagyslių sistemos procedūros  Dienos chirurgija I
      Dienos chirurgija II
      Dienos chirurgija IV
  11 Šlapimo sistemos procedūros  Dienos chirurgija I
      Dienos chirurgija II
      Dienos chirurgija III
  12 Virškinimo sistemos procedūros  Dienos chirurgija I
      Dienos chirurgija II
      Dienos chirurgija III
      Dienos chirurgija IV
  13 Vyro lytinių organų procedūros Dienos chirurgija I
      Dienos chirurgija II
      Dienos chirurgija III
      Dienos chirurgija IV

 * - paslaugų sąrašas parengtas vadovaujantis nuo 2022-03-03 įsigaliojusiu LR SAM 2022-03-02 įsakymu Nr. V-449. 2022-01-01 - 2022-03-02 laikotarpiu paslaugos buvo teikiamos vadovaujantis 2021 m. (pratęsimo laikotarpiu galiojančia) asmens sveikatos priežiūros paslaugų
nomenklatūra.

 

Skubiosios medicinos pagalbos paslaugos

Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)

PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija Eil. Nr. Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas Paslaugos kodas
01 04   Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos
01 04 04 I. Skubiosios medicinos pagalbos paslaugos, teikiamos skubiosios medicinos pagalbos skyriuose ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetuose
  1. Skubiosios medicinos pagalbos I paslauga 3516
  2. Skubiosios medicinos pagalbos II paslauga 3517
  3. Skubiosios medicinos pagalbos III paslauga 3518
  4. Skubiosios medicinos pagalbos IV paslauga 3519
  5. Skubiosios medicinos pagalbos V paslauga 3520
  6. Skubiosios medicinos pagalbos VI paslauga 3521
  7. Skubiosios medicinos pagalbos VII paslauga 3522
  8. Skubiosios medicinos pagalbos VIII paslauga 3523

 

Stebėjimo paslaugos

Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)

PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija Eil. Nr. Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas Paslaugos kodas
01 04   Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos
01 04 05 I. Stebėjimo paslaugos
  1 Stebėjimo paslauga (suaugusiesiems)  2838
  2 Stebėjimo paslauga (vaikams) 2839

 

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Aktyviojo gydymo paslaugos

Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)

PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Paslaugos kodas
01 05   Stacionarinės paslaugos
01 05 01   Aktyviojo gydymo paslaugos
  1 Reanimacija ir intensyvioji terapija I-I (suaugusiųjų ir vaikų)  
  2 Reanimacija ir intensyvioji terapija I-II (suaugusiųjų)  
  3 Vidaus ligos  
  4 Asmuo, slaugantis vaiką (-us) taikant aktyvų gydymą 3146

 

* - paslaugų sąrašas parengtas vadovaujantis nuo 2022-03-03 įsigaliojusiu LR SAM 2022-03-02
įsakymu Nr. V-449. 2022-01-01 - 2022-03-02 laikotarpiu paslaugos buvo teikiamos
vadovaujantis 2021 m. (pratęsimo laikotarpiu galiojančia) asmens sveikatos priežiūros paslaugų
nomenklatūra.

 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos paslaugos

Aktyviojo gydymo paslaugos

Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)

PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Paslaugos kodas
01 07   COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos paslaugos
  I COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos paslaugos
  1 COVID-19 ligos diagnostikos paslauga I, kai atliekamas greitasis SARS 3948
  2 COVID-19 ligos diagnostikos paslauga II, kai atliekamas greitasis SARS 3949
  3 COVID-19 ligos diagnostikos paslauga III, kai atliekamas SARS-CoV-2 3950
  4 COVID-19 ligos diagnostikos paslauga I, kai atliekamas greitasis SARS 3951
  5 COVID-19 ligos diagnostikos paslauga II, kai atliekamas greitasis SARS  3952
  6 COVID-19 ligos diagnostikos paslauga III, kai atliekamas SARS-CoV-2 3953

 

Prevencinių priemonių programų paslaugos

Antrinės prevencinių priemonių programų paslaugos

Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)

PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija+A215:G232 Eil. Nr. Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas Paslaugos kodas
05   Sveikatos programų paslaugos
05 01 I. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos paslaugos
  1 Gydytojo akušerio ginekologo konsultacija, kai atliekama kolposkopija, ir gimdos kaklelio biopsijos bei jos rezultatų įvertinimas 2247
  2 Gydytojo akušerio ginekologo konsultacija, kai atliekama kolposkopija 3937
05 04 II. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos  paslaugos 
    Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga, kai histologiškai nustatytas:
  1 normalus prostatos audinys 2036
  2 prostatitas 2037
    Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga, kai histologiškai nustatyta prostatos:
  3 adenokarcinoma 2038
  4 atipinė liaukinė proliferacija 2039
  5 gerybinė hiperplazija 2040
  6 intraepitelinė neoplazija 2041
  7 kita navikinė patologija 2042
  8 kita nenavikinė patologija 2043
05 05 III. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos paslaugos  
  1 Gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei reikia, biopsijos medžiagos paėmimu 3020
  2 Gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei reikia, biopsijos medžiagos paėmimu, taikant intraveninę nejautrą 3021

 

Medicininės reabilitacijos ir/ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugos

 

Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)

PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija+A237:G255 Eil. Nr. Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas Paslaugos kodas
03   Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugos
03 03 I. Ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos (išskyrus psichosocialinę reabilitaciją)
    Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos suaugusiesiems
  1 Ambulatorinė reabilitacija: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė – 20 dienų) 3977
  2 Ambulatorinė reabilitacija: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė – 14 dienų) 3978
  3 Ambulatorinė reabilitacija: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė – 10 dienų) 3979
  4 Ambulatorinė reabilitacija: judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos trukmė – 20 dienų) 3980
  5 Ambulatorinė reabilitacija: judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos trukmė – 14 dienų) 3981
  6 Ambulatorinė reabilitacija: judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos trukmė – 10 dienų) 3982
  7 Ambulatorinė reabilitacija: kvėpavimo sistemos ligos  (reabilitacijos trukmė – 14 dienų) 3984
  8 Ambulatorinė reabilitacija  endokrininės ligos (reabilitacijos trukmė – 14 dienų) 3987
  9 Ambulatorinė reabilitacija: ginekologinės ligos (reabilitacijos trukmė – 14 dienų 3990
  10 Ambulatorinė reabilitacija: ginekologinės ligos (reabilitacijos trukmė – 10 dienų) 3991
  11 Ambulatorinė reabilitacija: odos ligos, (reabilitacijos trukmė – 10 dienų) 3996
  12 Ambulatorinė reabilitacija: jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis (reabilitacijos trukmė – 10 dienų) 3997
    Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos vaikams  
  1 Ambulatorinė reabilitacija: vaikų nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė – 16 dienų) 4001
  2 Ambulatorinė reabilitacija: jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis (reabilitacijos trukmė – 10 dienų) 4012
03 07 II. Pirmojo etapo ambulatorinėms medicininės reabilitacijos paslaugoms
    Pirmojo etapo ambulatorinėms medicininės reabilitacijos paslaugoms
  1 Mažos apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekamos 5 individualios procedūros (kineziterapijos, ir (ar) fizioterapijos, ir (ar) masažo  ir (ar) ergoterapijos) 4128
  2 Vidutinės apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekama 10 individualių procedūrų (kineziterapijos, ir (ar) fizioterapijos, ir (ar) masažo ar ir (ar) ergoterapijos) 4129
  3 Didelės apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekama 15 individualių  procedūrų (kineziterapijos, ir (ar) fizioterapijos, ir (ar) masažo ar ir (ar) ergoterapijos) 4130
  4 Didžiausios apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekama 20 individualių procedūrų (kineziterapijos, ir (ar) fizioterapijos, ir (ar) masažo ir (ar) ergoterapijos) 4131
  5 Mažos apimties ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekama 1 procedūra 4132
  6 Mažos apimties ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai  atliekamos 2 procedūros   4133
  7 Mažos apimties ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekamos 3 procedūros 4134
  8 Mažos apimties ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekamos 4 procedūros 4135
  9 Pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, teikiama grupei asmenų, kai atliekamos 5 grupinio užsiėmimo procedūros 4136

 

 

 

 

VšĮ „Zarasų ligoninė“, įstaigos kodas 187900976, buveinės ir korespondencijos adresas Vilniaus g. 1B, LT-32129 Zarasai (toliau – Ligoninė) itin vertina ir saugo Duomenų subjektų privatumą, todėl šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus. Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės Ligoninės interneto svetainėje www.zarasuligonine.lt. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus apie atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

 

 

Kokiais tikslais tvarkomi Jūsų duomenys?

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Ligoninė tvarko asmens duomenis šiuo pagrindiniu tikslu – sveikatos priežiūros ir gydymo paslaugų teikimo tikslais. Platesnė informacija skelbiama patvirtintose asmens duomenų apsaugos taisyklėse, kurios publikuojamos Ligoninės interneto svetainės www.zarasuligonine.lt kategorijoje Duomenų apsauga.

 

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi Ligoninės darbuotojų elektroniniais paštais su galūnėmis @zarasuligonine.lt arba @zarasai.lt?

Jūs galite Ligoninės publikuojamais elektroniniais paštais su galūnėmis @zarasuligonine.lt arba @zarasai.lt pateikti savo asmens duomenis: Vardas; Pavardė; Telefono numeris; Elektroninio pašto adresas ar k.t. Jūsų laisvanoriškai pateikiamus asmens duomenis.

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Reglamento 6 str. 1a dalis.), t. y. Jūs savanoriškai sutikote pateikti duomenis.

 

Kiek laiko saugomi Jūsų duomenis?

Elektronine forma pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 12 mėn. nuo duomenų pateikimo momento.

Kam Ligoninė teikia ar gali teikti asmens duomenis?

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Be kita ko, Ligoninė asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka Ligoninei tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (pvz., kompiuterių tinklą prižiūrinti informacinių technologijų įmonė). Taip pat Zarasų rajono savivaldybei ir jai pavaldžios įstaigos; Kitoms valstybinės įstaigos įstatymų nustatyta tvarka.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS (angl. „COOKIES“)

 

 

Kas yra slapukai?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote Ligoninės interneto svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

 

Kam mes naudojame slapukus?

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau Ligoninės internetinėje svetainėje www.zarasuligonine.lt, bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir Ligoninės teikiamas sveikatos priežiūros ir gydymo paslaugas.

 

Teisėtas pagrindas – Ligoninės teisėti interesai užtikrinti internetinės svetainės www.zarasuligonine.lt funkcionalumą.

 

Ligoninės interneto svetainėje įprastai naudojami šie slapukai:

 

Slapukas Slapuko tipas Galiojimo laikas Naudojimo paskirtis Ar slapukas būtinas?
76d93daa78338f20528a317496cf4f7d sesijos sesija Sesijos valdymui Taip
af2da7ecd5e19dc3d9e34c5511f3f7c5 sesijos sesija Sesijos valdymui Taip
_gat_gtag_UA_154554691_1 analitika 1 min. Naudojamas sumažinti užklausų greitį - apriboti duomenų rinkimą
 didelio srauto tinklapiuose. 
Taip
_ga analitika 2 metai Naudojamas vartotojams atskirti. Taip
_gid analitika 24 val Naudojamas vartotojams atskirti. Taip

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Ligoninės darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie įstaigos klientus, įskaitant ir Ligoninės interneto svetainės lankytojus.

Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į Ligoninę su prašymu suteikti informaciją apie Ligoninės tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip Ligoninė juos tvarko;
 • kreiptis į Ligoninę su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į Ligoninę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Ligoninė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
 • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Ligoninei ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Ligoninė tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į Ligoninės atstovą elektroniniu paštu [email protected] arba registruotu paštu adresu Vilniaus g. 1B, LT-32129 Zarasai. Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.

 

Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus?

Ligoninei atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje www.zarasuligonine.lt.

 

HALOTERAPIJA - tai nemedikamentinis gydymas dirbtinai sukuriant druskų kasyklų mikroklimatą esant pastoviai temperatūrai, drėgmei ir druskų aerozolio koncentracijai. Druskų kambario sienos ir grindys padengtos storu druskos sluoksniu, o per specialias angas į kambarį yra pučiamas sausas druskos (NaCl) aerozolis.

Jau po kelių seansų yra pradedamas jausti teigiamas haloterapijos poveikis, t. y. žmogus ima lengviau atsikosėti, pasidaro lengviau kvėpuoti, pradeda valytis bronchai. Haloterapija pasižymi ir priešuždegiminiu poveikiu, ji saugo kvėpavimo takus nuo infekcijų. Procedūrų dėka pagerėja ir organizmo kraujotaka, atsinaujina oda (epidermis), sumažėja odos pleiskanojimas.

HALOTERAPIJA TAIKOMA:

 • Plaučių ir kvėpavimo takų ligoms gydyti bei jų profilaktikai;
 • Odos ligoms ir susirgimams gydyti bei jų profilaktikai;
 • Virusinių infekcinių ir peršalimų ligų profilaktikai;
 • Alerginių susirgimų profilaktikai;
 • Atsipalaidavimui ir organizmo stiprinimui.

HALOTERAPIJOS SEANSŲ NEGALIMA LANKYTI: nėščiosioms; karščiuojantiems; sergantiems epilepsija; tuberkulioze; vaikams iki 2 metų; turintiems uždarų patalpų baimę.

*Sergantiems inkstų, širdies – kraujagyslių ligomis dėl seansų būtina pasikonsultuoti su gydytoju.

1 seansas vyksta iki 10 žmonių grupei.

1 seansą sudaro: suaugusiam asmeniui - 45 minutės, vaikui – 30 minučių.

Rekomenduojamas ne mažiau 10 seansų kursas (priklausomai nuo ligos sunkumo).

Gydymą haloterapija skiria gydytojas reabilitologas.

 

Dėl daugiau informacijos prašome kreiptis į Fizinės medicinos ir ambulatorinės reabilitacijos skyriaus vyr. slaugytoją Ruslaną Veikšą tel. (8 385) 54570

 

druskos1
druskos2
 
 

KAINOS Į BASEINĄ, PIRTIS IR VONIAS

 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos kaina asmeniui 1 valandos kaina eurais Abonentinis mokestis asmeniui kaina eurais
Suaugusiems Vaikams (iki 18 m.) Suaugusiems Vaikams (iki 18m.)
Baseinas 2,50 2,00 7,00 5,00
Baseinas su pirtimi (pasirinktinai) 3,50 2,50 10,00 8,00
Baseinas su pirčių kompleksu (sauna, garinė ir pirtis) 4,50 3,50 12,00 10,00
Vertikali vonia (Džiakuzi) (papildomai) 1,00 1,00    
 • Vaikai iki 3 metų įleidžiami nemokamai
 • Neįgaliems ir pensinio amžiaus žmonėms taikoma 30 proc. nuolaida pirmadieniais ir trečiadieniais iki 18 val.
 • Abonementas suteikia teisę naudotis paslauga keturias valandas per mėnesį;
 • Pirmadienį ir ketvirtadienį perkantiems paslaugą 1 valandai – antra valanda nemokamai;
 • Baseinas moksleivių ugdymo procesui (vienam asmeniui)1,50 €
 • Baseino su sauna nuoma 1 val. (nuo 10 asmenų)30,00 €
 • Baseino su pirčių kompleksu nuoma 1 val. (nuo 10 asmenų)35,00
  Nuo pirmadienio iki penktadienio Šeštadienį ir sekmadienį
  9,00-17,00 val. 17,00-22,00 val. 9,00-22,00 val.
Perlinė min. vonia (15 min.) 8,00 11,00 11,00
Sūkurinė min. vonia (15 min.) 8,00 11,00 11,00
Povandeninis masažas (20 min) 8,00 11,00 11,00
Purvo procedūros (vieno lauko aplikacija) 5,00 6,00 6,00
Purvo procedūros (viso kūno) 19,00 22,00 22,00

 

 

Baseino ir pirčių kompleksas pradeda darbą nuo 2022 m. spalio 1 d.

 

Prieinamomis kainomis kviečiame apsilankyti Zarasuose baseino ir pirčių komplekse, kuriame galėsite naudotis baseinu, mažuoju baseinu džakuzi, trimis pirtimis (sauna, rusiška pirtimi, turkiška pirtimi). Mūsų baseinas – puikus pasirinkimas ramioms atokvėpio akimirkoms. Čia rasite estetišką aplinką, galėsite trumpam pamiršti kasdienius darbus ir palepinti kūną bei pailsinti protą. Mes pasirūpinome, kad jūsų lauktų maksimalus komfortas, jums belieka atsipalaiduoti ir mėgautis vandens teikiamais malonumais. Galima užsisakyti perlines vonias, vonias su (mineralais) bišofitu, sukūrines vonias, povandeninį masažą, purvo aplikacijas.

 

KAINOS Į BASEINĄ, PIRTIS IR VONIAS

Telefonas pasiteiravimui +370 385 52133

 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos kaina asmeniui 1 valandos kaina eurais Abonentinis mokestis asmeniui kaina eurais
Suaugusiems Vaikams (iki 18 m.) Suaugusiems Vaikams (iki 18m.)
Baseinas 2,50 2,00 7,00 5,00
Baseinas su pirtimi (pasirinktinai) 3,50 2,50 10,00 8,00
Baseinas su pirčių kompleksu (sauna, garinė ir pirtis) 4,50 3,50 12,00 10,00
Vertikali vonia (Džiakuzi) (papildomai) 1,00 1,00    
 • Vaikai iki 3 metų įleidžiami nemokamai
 • Neįgaliems ir pensinio amžiaus žmonėms taikoma 30 proc. nuolaida pirmadieniais ir trečiadieniais iki 18 val.
 • Abonementas suteikia teisę naudotis paslauga keturias valandas per mėnesį;
 • Pirmadienį ir ketvirtadienį perkantiems paslaugą 1 valandai – antra valanda nemokamai;
 • Baseinas moksleivių ugdymo procesui (vienam asmeniui) 1,50 €
 • Baseino su sauna nuoma 1 val. (nuo 10 asmenų) 30,00 €
 • Baseino su pirčių kompleksu nuoma 1 val. (nuo 10 asmenų) 35,00
  Nuo pirmadienio iki penktadienio Šeštadienį ir sekmadienį
  9,00-17,00 val. 17,00-22,00 val. 9,00-22,00 val.
Perlinė min. vonia (15 min.) 8,00 11,00 11,00
Sūkurinė min. vonia (15 min.) 8,00 11,00 11,00
Povandeninis masažas (20 min) 8,00 11,00 11,00
Purvo procedūros (vieno lauko aplikacija) 5,00 6,00 6,00
Purvo procedūros (viso kūno) 19,00 22,00 22,00

 Vonių, povandeninio masažo ir purvo aplikacijų procedūroms reikalinga išankstinė registracija. (Užsiregistruoti prieš 3 dienas)

 

pirtys 1
pirtys 1
pirtys 1
pirtys 1
pirtys 1
pirtys 1

 

 

Vantos lapas

 

Pirtis nuo seno buvo laikoma šventa vieta ir akivaizdu, jog savojo populiarumo nepraranda ir šiais laikais. Į pirtį žmonės skuba atsipalaiduoti, atsikratyti rūpesčių, išsivalyti organizmą ir visokeriopai atsigauti.

SAUNA

Sauna – tai sauso oro pirtis, kurioje oro drėgmė sudaro apie 5–25 proc., o temperatūra pakyla iki 70–110 laipsnių pagal Celsijų. Optimali temperatūra – 80–90 laipsnių. Joje rekomenduojama kaitintis 2–3 kartus, iki didžiausio prakaitavimo. Prieš pirmą ėjimą kūnas sudrėkinamas duše, o išėjus iš pirties prausiamasi po vėsiu dušu ar apsiliejama vandeniu. Sauna rekomenduojama žmonėms, sergantiems alergija, sinusitu, artritu, migrena, nugaros skausmais, o mažiems vaikams, nėščiosioms bei vyresnio amžiaus žmonėms ja patariama nepiktnaudžiauti.

TURKIŠKA PIRTIS

Ne tokia karšta kaip sauna. Oro temperatūra siekia iki 70 laipsnių pagal Celsijų, o santykis drėgnumas siekia 50- 80 procentų. Prieš einant į garinę pirtį reikia nusiprausti po dušu, užėjus į pirtį pirmą kartą pabūti joje ne ilgiau 10–15 minučių. Į garinę pirtį rekomenduojama užeiti 2–3 kartus. Prieš pakartotinai einant į pirtį, reikia gerai atvėsti, kad nebūtų apkrauta širdis. Neaukšta temperatūra ir didelė drėgmė ne vargina žmogų, bet maloniai nuteikia, sušildo, skatina atsipalaiduoti. Asmenims, negaluojantiems širdies sutrikimais, patartina vengti garinės pirties, o sergantiems bronchine astma ar kitomis kvėpavimo takų ligomis, prastai miegantiems, pasižymintiems lėta medžiagų apykaita, patiriantiems nestiprius sąnarių skausmus tokia pirtis ypač rekomenduojama.

GARINĖ PIRTIS

Organizmas grūdinamas prie temperatūrų skirtumo, todėl palaiko imuniteto atsparumą ligoms. Ypač aktyvinama kraujotaka, medžiagų apykaita. Seansų metu prarandama daug skysčių, todėl su jais pašalinami ir toksinai, valosi oda (po pirties seanso pašalinamos negyvos ląstelės nuo viso kūno odos).

Savybės:

 • Skirta neturintiems problemų su širdimi, pakeliantiems aukštą temperatūrą
 • Suprakaituojama per 2-8 min
 • Temperatūra apie 80-90 °C.
 • Rekomenduojamas kaitinimosi seansas: 2-3 užėjimai į pirtį, pertraukose nusimaudant su šaltu dušu.
 • Prieš atsisėdant ant pirties gultų, būtina pasikloti po savimi rankšluostį.