Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė skelbia nuomos konkursą dėl 16,24 kv. m. ploto patalpų, esančių Vytauto g. 29-1, Dusetose, Zarasų r. sav.

Nuomos konkurso sąlygos:

Informacija apie turto valdytoją

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė (į. k. 187900976, adresas – Vilniaus g. 1b., 32129 Zarasai)

Informacija apie nuomojamą turtą

16,24 kv. m. ploto patalpos, esančios negyvenamojoje patalpoje – Poliklinikoje, Vytauto g. 29-1, Dusetose, Zarasų r. sav., turto unikalus Nr. 4400-1154-9469:6101, inventorinis Nr. 01222164, nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje Nr. 43/6812 patalpos pažymėtos indeksais 1-17- 9,07 kv. m. ir dalį bendro naudojimo patalpų pažymėtų indeksais 1-16, 1-20, 1-21, 1-22  - 7,17 kv. m.

Turto naudojimo paskirtis ir ypatumai

Patalpos išnuomojamos žmonių sveikatos priežiūros veiklai vykdyti arba kitai teisėtai veiklai, kurią galima vykdyti gydymo paskirties pastate nepakeitus pastato paskirties.

Pradinis turto nuompinigių dydis

17,05 Eur per mėn.

Nuompinigių mokėjimo tvarka

Nuompinigiai mokami kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos.

Informacija apie delspinigių dydį už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą

Nuomininkas, per sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos nuompinigių sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Turto nuomos sutarties trukmė (terminas)

3 metai.

Konkurso dalyvių registravimo ir nuomos konkursui skirtų dokumentų priėmimo vieta ir laikas

Konkurso dalyviai registruojami ir nuomos konkursui skirti dokumentai priimami iki 2021 m. gruodžio 29 d. 10 valandos adresu Zarasai, Vilniaus g. 1b., 207 kab.

Atsakingas asmuo –  Stasys Šaltys,

tel. 8 698 19450, el. p. [email protected]

Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis, jo sumokėjimo terminas ir turto valdytojo sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, rekvizitai

Pradinis įnašas – 51,15 Eur, kuris lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, turi būti sumokėtas iki paraiškos pateikimo, prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu, į Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninė (įmonės kodas 187900976) sąskaitą Nr. LT867300010002614695, „Swedbank“ AB, banko kodas 73000.

Turto apžiūros sąlygos

Apžiūrėti turtą galima nuo paskelbimo dienos spaudoje iki 2021 m. gruodžio 28 d. 14 val. Dėl apžiūros laiko būtina iš anksto paskambti ir suderinti laiką su atsakingu už nuomojamo turto apžiūrą darbuotoju – Stasys Šaltys,

tel. 8 698 19450, el. p. [email protected]

Komisijos posėdžio vieta, data ir tikslus laikas

Komisijos posėdis įvyks adresu Vilniaus g. 1b., Zarasai, 207 kab., 2021 m. gruodžio 29 d., 11.00 val.

 

 

Dokumentai, kuriuos konkurso dalyvis privalo pateikti nuomos konkursui

Asmenys, ketinantys dalyvauti nuomos konkurse, pateikia:

-      finansų įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas pradinis įnašas;

-      užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas išnuomojamo turto pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“, taip pat ant voko konkurso dalyvis nurodo savo vardą ir pavardę (jei fizinis asmuo), pavadinimą (jei juridinis asmuo) ir adresą.

 

Užklijuotame voke turi būti pateikti šie dokumentai:

1.       Paraiška, kurioje turi būti nurodyta:

1.1. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir asmens kodas, nurodant, kad paraišką pateikusio asmens duomenys gali būti panaudoti tik sudarant paraiškoje nurodyto turto nuomos sutartį (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

1.2. prašomo išnuomoti turto pavadinimas, adresas ir plotas;

1.3. paaiškinimas kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;

1.4. konkretus siūlomas nuompinigių dydis;

1.5. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią turto nuomos komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai.

2.       Juridinio asmens steigimo faktą patvirtinančio dokumento (Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo ar kito atitinkamo dokumento) kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims).

3.       Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo.

Kita informacija ir papildomi reikalavimai

1.    Viešą nuomos konkursą vykdo turto valdytojo sudaryta Komisija vadovaudamasi Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. T-121 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Nuompinigių už Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo bei įgaliojimų suteikimo priimti sprendimus dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos“ ir šiomis konkurso sąlygomis.

2.    Informacija apie vykdomą viešą nuomos konkursą skelbiama vietiniame laikraštyje ir viešosios įstaigos Zarasų ligoninė internetiniame puslapyje www.zarasuligonine.lt

 

PATVIRTINTA:

Zarasų rajono savivaldybės

viešosios įstaigos Zarasų ligoninės direktoriaus

2021 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-76

 

INFORMACIJOS APIE PACIENO, SERGANČIO COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA) SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Informacijos apie paciento, sergančio COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau- COVID-19 liga) sveikatos būklę teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) taikomas Zarasų rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Zarasų ligoninėje (toliau- Zarasų ligoninė) ir nustato informacijos teikimo apie paciento, sergančio COVID-19 liga sveikatos būklę tvarką esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir apibrėžtys:

2.1. Paciento artimasis – medicinos dokumentuose (formoje Nr. 003/a „Gydymo stacionare ligos istorija“) paciento pasirašytinai nurodytas asmuo, kuriam suteikiama teisė gauti konfidencialią informaciją apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, prognozę ir gydymą jo gydymosi Zarasų ligoninėje metu.

2.2. Konfidenciali informacija – visa informacija apie paciento buvimą Zarasų ligoninėje, sveikatos būklę, diagnozę, ligos prognozę ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą.

2.3. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose teisės aktuose, nustatančiuose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir asmens duomenų tvarkymą.

II SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMO APIE PACIENTO, SERGANČIO COVID-19 LIGA SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

3. COVID-19 liga sergančio paciento, gydomo Zarasų ligoninės COVID-19 padalinyje, skirtame gydyti COVID-19 liga sergančius pacientus (toliau- COVID-19 padalinys), konfidenciali informacija paciento artimajam teikiama vadovaujantis šia tvarka:

3.1. COVID-19 padalinyje dirbančios slaugytojos ir/arba slaugytojo padėjėjos, esant poreikiui, telefono ryšio priemonėmis padeda pacientams patiems susisiekti su artimaisiais ir pateikti konfidencialią informaciją apie save.

3.2. COVID-19 padalinyje dirbanti slaugytoja, paciento, sergančio COVID-19 liga stacionarizavimo į įstaigą dieną, duoda pacientui pasirašyti Zarasų ligoninės vyriausiojo gydytojo 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 72 patvirtintą formą Nr. 18 „Paciento sutikimas dėl informacijos teikimo“ (toliau- Sutikimas) ir įklijuoja šį Sutikimą į paciento Gydymo stacionare ligos istoriją (Nr. 003/a forma), bei supažindina su Sutikimo turiniu COVID-19 padalinyje dirbantį, pacientą gydantį gydytoją (toliau- Gydantis gydytojas).

3.2.1. Konfidencialią informaciją Gydantis gydytojas teikia vienam paciento Sutikime nurodytam paciento artimajam.

3.2.2. Konfidenciali informacija paciento artimajam gali būti teikiama telefono ryšio priemonėmis (jeigu taip Sutikime nurodė pacientas) arba tiesioginio kontakto su gydytoju metu.

3.2.3. Dėl konfidencialios informacijos pateikimo laiko (kada skambinti ar susitikti su Gydančiu gydytoju) paciento artimasis turi suderinti su Gydančiu gydytoju tel. 867663406.

3.2.4. Gydantis gydytojas, paciento artimąjį privalo informuoti telefono ryšio numeriu, kurį Sutikime nurodė pacientas, jei pasikeičia paciento sveikatos būklė (pablogėjus sveikatos būklei, planuojant pacientą perkelti į Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrių (toliau – RITS) ar kitą skyrių arba į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą).

4. Šis Tvarkos aprašas skelbiamas viešai Zarasų ligoninės interneto svetainėje.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

5. Gydantis gydytojas atsako už tinkamą paciento artimojo informavimą apie paciento sveikatos būklę.

6. Gydantis gydytojas privalo užtikrinti, kad teikiant informaciją apie pacientą, įskaitant sveikatos duomenis, būtų laikomasi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pacientų asmens duomenų tvarkymą, nustatytų reikalavimų.

 

Zarasų rajono savivaldybės Viešosios įstaigos Zarasų ligoninė Interneto privatumo ir slapukų politika

 

     Zarasų rajono savivaldybės Viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, įstaigos kodas 187900976, buveinės ir korespondencijos adresas Vilniaus g. 1B, LT-32129 Zarasai (toliau – bendrovė) itin vertina ir saugo Duomenų subjektų privatumą, todėl šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus. Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės bendrovės interneto svetainėje www.zarasuligonine.lt. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus apie atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.

     Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

 

Kokiais tikslais tvarkomi Jūsų duomenys?

     Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad bendrovė tvarko asmens duomenis šiais tikslais: sutarčių sudarymas, vykdymas, skolų administravimas ir išieškojimas, mokesčių apskaita, įmokų kontrolė bei vidaus administravimas. Platesnė informacija skelbiama patvirtintose asmens duomenų apsaugos taisyklėse, kurios publikuojamos bendrovės interneto svetainės www.zarasuligonine.lt kategorijoje Asmens duomenų tvarkymas.

 

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi bendrovės darbuotojų elektroniniais paštais su galūnėmis @zarasai.lt arba @zarasuligonine.lt?

     Jūs galite bendrovės publikuojamais elektroniniais paštais su galūnėmis @zarasai.lt arba @zarasuligonine.lt pateikti savo asmens duomenis: Vardas; Pavardė; Telefono numeris; Elektroninio pašto adresas ar kt. Jūsų laisvanoriškai pateikiamus asmens duomenis.

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

     Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Reglamento 6 str. 1a dalis.), t. y. Jūs savanoriškai sutikote pateikti duomenis.

 

Kiek laiko saugomi Jūsų duomenis?

     Elektronine forma pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 12 mėn. nuo duomenų pateikimo momento.

Kam bendrovė teikia ar gali teikti asmens duomenis?

     Bendrovės tvarkomus duomenis gali gauti:

 • teismai, antstolių kontoros;
 • audituojančios įmonės;
 • skolų išieškojimo įmonės;
 • asmenys, turintys teisėtą pagrindą įstatymų nustatytais atvejais;

      -    teisėsaugos institucijos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Be kita ko, bendrovė asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie teikia bendrovėj paslaugas (pvz., kompiuterių tinklų prižiūrinti informacinių technologijų įmonė). Taip pat Zarasų rajono savivaldybės administracijai; Kitoms valstybinės įstaigos įstatymų nustatyta tvarka.

     Duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi siekiant:

 • teikti įmonės paslaugas;
 • pateikti sąskaitą už suteiktas paslaugas;
 • išieškoti įsiskolinimą už suteiktas paslaugas.

 

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS (angl. „COOKIES“)

 

Kas yra slapukai?

     Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote bendrovės interneto svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

 

Kam mes naudojame slapukus?

     Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau bendrovės internetinėje svetainėje www.zarasuligonine.lt, bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir bendrovės teikiamas paslaugas.

 

Teisėtas pagrindas – bendrovės teisėti interesai užtikrinti internetinės svetainės www.zarasuligonine.lt funkcionalumą.

 

Bendrovės interneto svetainėje įprastai naudojami šie slapukai:

 

Slapukas

Slapuko tipas

Galiojimo laikas

Naudojimo paskirtis

Ar slapukas būtinas?

af2da7ecd5e19dc3d9e34c5511f3f7c5

sesijos

sesija

Sesijos valdymui

Taip

76d93daa78338f20528a317496cf4f7d

sesijos

sesija

Sesijos valdymui

Taip

_gat_gtag_UA_154554691_1

analitika

1 min.

Naudojamas sumažinti užklausų greitį - apriboti duomenų rinkimą
 didelio srauto tinklapiuose. 

Taip

_ga

analitika

2 metai

Naudojamas vartotojams atskirti.

Taip

_gid

analitika

24 val

Naudojamas vartotojams atskirti.

Taip

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

     Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

     Bendrovės darbuotojai yra įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie įstaigos klientus, įskaitant ir bendrovės interneto svetainės lankytojus.

     Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

 

 

JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į bendrovę su prašymu suteikti informaciją apie bendrovės tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
 • kreiptis į bendrovę su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
 • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte bendrovei ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad bendrovė tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

     Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į bendrovę elektroniniu paštu [email protected] arba registruotu paštu adresu Vilniaus g. 1B, LT-32129 Zarasai.

Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus?

     Bendrovei atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje www.zarasuligonine.lt.

 

Pirtys

Informuojame, kad nuo 2023 m. spalio 16 d. pradeda veikti Baseino ir pirčių kompleksas

Baseino ir pirčių komplekso veikimo metu sudarytos palankios sąlygos įsigyti lankytojų abonementus ar dovanų kuponus.
Ligoninės kompleksas dirba kiekvieną dieną nuo 11 iki 22 valandos.

baseinas